V ríši zvierat
 

Pred spaľujúcim nás opäť ochráni tôňa lesa. Vysoká telekia ozdobná huncútsky žmurká na usmiate slnko. Cestu nám križuje užovka hladká a pinka obyčajná prenikavo vyspevuje. Vychodený pešník nás privádza znova medzi ľudské obydlia.

Územie NP Poloniny vyniká početnosťou živočíšnych druhov. Pozornosť si zaslúžia predovšetkým cicavce – vlk, rys, medveď, vydra riečna, mačka divá, ktoré sú trvalými obyvateľmi tunajších lesov. Dnes sa k nim radí i zubor hôrny a los mokraďový, ktoré na naše územie prenikli z Poľska. Na území národného parku sa doteraz zistilo 5 438 druhov bezstavovcov a 312 stavovcov – z toho 21 druhov rýb, 8 druhov plazov, 198 druhov vtákov a 55 druhov cicavcov.

Vodné toky Ulička a Zbojský potok, sú významné predovšetkým svojou genofondovou hodnotou výskytu rýb v rámci Slovenska. Z doteraz zistených 21 druhov rýb až jedna tretina patrí k vzácnym a ohrozeným – hrúz Kesslerov (Gobio Kessleri), hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus), mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi), pĺž zlatistý (Sabanejewia aurata), ploska páskavá (Abburnoides bipunctatus), pĺž obyčajný (Cobitis taenia) a jalec obyčajný (Leuciscus leuciscus). Z rýb typických pre toto povodie si zmienku zasluhuje výskyt hlaváča obyčajného (Cottus gobio). Pre oblasť východného Slovenska je to zriedkavý druh, ktorý nadväzuje na výskyt na Zakarpatskej Ukrajine a ďalej na západ sa nachádza v povodí Dunajca, Popradu, Hornádu a Slanej. Typickým znakom tohto druhu je spoločný výskyt s lipňom tymiánovým (Thymallus thymallus)