Uprostred lesa
 

Z výšky na nás hľadia koruny pyšných stromov. Ich zeleným lístím sa prehŕňa slnko. Cestu dláždia koberce machu a v nich si svoje siete tká križiak pásavý. Stopa jeleňa hôrneho prezrádza jeho prítomnosť. Spoza paprade nás pozoruje rozprávková muchotrávka červená.

Najväčšiu plochu národného parku tvoria lesy – až 90% a tie delíme na tri skupiny

Prírodné lesy sú pôvodné lesy, ktoré neboli človekom narušené. Nazývajú sa pralesmi. Pre tieto lesy je charakteristickým znakom striedanie troch štádií – štádia dozrievania, štádia optima a štádia rozpadu. Pred príchodom človeka sa nachádzali na celej výmere parku. Ešte na konci 19. storočia zaberali obrovské plochy. Sprístupnením územia lesnými úzkokoľajkami väčšina prírodných lesov bola vyťažená, predovšetkým v čase II. svetovej vojny a v 70. a 80. rokoch 20. storočia v súvislosti s likvidáciou  prestárlych lesov na Slovensku. Prírodné lesy sa dodnes zachovali predovšetkým v NPR Stužica, Riaba skala, Pľaša, Havešová, Borsučiny, Šípková a PR Udava. V Uličskej kotline sú tieto lesy zachované v PR Rožok a PR Uličská Ostrá.

NPR Rožok – vyhlásená v roku 1965 na výmere 67,1ha na ochranu prírodných lesov Východných Karpát. Nachádza sa na severných svahoch Javorníka v nadmorskej výške 500 - 790m n. m. Prevládajúcim lesným spoločenstvom rezervácie sú typické bučiny v štádiu optima.

PR Uličská Ostrá – vyhlásená roku 1993 na výmere 25,24ha na ochranu prírodných lesov Východných Karpát v inverznej polohe Uličskej kotliny. Nachádza sa na juhozápadných svahoch vrchu Vysoká Ostrá v nadmorskej výške 280-518m n. m. Rezervácia je známa výskytom teplejších dubových spoločenstiev v hornej časti rezervácie a chladnomilných spoločenstiev bučín a lipových javorín v nižších polohách. Pozoruhodný je výskyt viacerých vzácnych druhov rastlín v rezervácii.

Prirodzené lesy sú lesy človekom ovplyvnené, avšak znovu obnovené s pôvodnou prirodzenou skladbou drevín. Na území národného parku v súčasnosti tieto lesy prevládajú.

Umelé lesy sú lesy, ktoré boli na území národného parku vysadené z cudzokrajných drevín. K takýmto na území národného parku radíme smrek obyčajný, smrekovec opadavý, borovica lesná, borovica čierna, borovica vejmutovka, smrek pichľavý, dub červený, dub močiarny, agát biely, javor jaseňolistý, a pagaštan konský.

V celej Uličskej kotline – ako i v národnom parku – prevládajú rozsiahle bučiny. Tieto lesy sú najkrajšie na jar, keď zakvitnú predovšetkým zubačkou žľaznatou (Dentaria glandulosa) a srnkovníkom purpurovým (Prenanthes purpurea). K charakteristickým trávam týchto lesov patrí ostrica chlpatá (Carex pilosa)