Ochrana prírody

Dnes je:
Hlavná stránka
O Poloninách
  - História
  - Fauna
  - Flóra
  - Podnebie
  - Miestopis obcí

  - Ubytovanie

    a stravovanie

  - Ochrana prírody
Atrakcie
  - Kultúrne pamiatky
  - Prírodné atrakcie
  - Trasy
Kontakt
Fotogaléria
Návštevná kniha

 

Prírodné rezervácie

 

(Katalógové listy jednotlivých NPR nájdete tu -> atlas.sazp.sk/chu)

 

1) PR BAHNO – sa rozprestiera na území o výmere 2,78 ha v katastri obce Zboj. Územie je najvýznamnejším rašeliniskom Bukovských vrchov s výskytom vzácnych druhov vrchoviskových a prechodný rašelinísk, ako sú rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), sedmokvietok európsky (Trientalis europaea) a iné. Významný je výskyt olšovníkovca močiarneho (Thysselinum palustre).  

 

 

2) PR Borsučiny - jej cieľom je ochrana pôvodných lesných ekosystémov pralesovitého rázu na členitom bralnom  reliéfe cisnianskych vrstiev flyšového pásma. Zahrňuje lesné spoločenstvá typických bučín, lipových bučín, jedľových bučín, bukových javorín, lipových javorín. Celková výmera: 83,72 ha.

 

 

3) PR Bzaná - vznikla na ochranu genofondu územia v roku 1993, pretože prirodzený súbor teplomilných lúčnych a krovinných ekosystémov sa vyznačuje veľkou druhovou diverzitou. Celková výmera: 15,46 ha.

 

4) Gazdoráň - vznikla vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 83/1993 Zb. o štátnych prírodných rezerváciách. Predmetom ochrany sú teplomilné lúčne spoločenstvá na xerotermnom stanovišti flyšových cergowských vrstiev Bukovských vrchov. Celková výmera: 17,30 ha.

 

5) NPR HAVEŠOVÁ – nachádza sa v katastrálnom území Kalnej Roztoky a Stakčínskej Roztoky a má výmeru 171,32 ha. V nadmorskej výške 450-740 m sa zachovali pôvodné pralesovité bukové porasty s vtrúsenými drevinami, ako sú javor horský, brest horský a jaseň štíhly. Územie je významným hniezdnym biotopom vtákov viazaných na pralesovité porasty, ako sú sova dlhochvostá (Strix uralensis), holub plúžik (Columba oenas)  a iné. NPR Havešová má veľký význam pre vedecký výskum pôvodných lesných spoločenstiev s využitím v lesnom hospodárstve.

 

6) PR HLBOKÉ – sa nachádza v katastrálnom území Osadného na výmere 2,28 ha. Územie je zaujímavé výskytom kyslých bučín smrekovo-bukovo-jedľového vegetačného stupňa v inverznej polohe vo výškach 500 – 610 m n. m.

Na kyslom flyšovom podloží sa dominantne uplatňujú chlpaňa lesná (Luzula sylvatica) a smlz trsťovníkovitý (Calamagrostis arundinacea). Z chránených živočíchov sa na území zistil výskyt muchárika malého (Ficedula parva).

 

7) PR HRÚNOK – leží v katastri obce Stakčín o výmere 4,60 ha. Predmetom ochrany je východokarpatský druh čemerica purpurová (Helleborus purpurascens), ktorá rastie na flyšovom podklade Laboreckej vrchoviny v údolí rieky Cirochy. V lesných spoločenstvách bukových dubín vytvára bohaté zárasty spolu so vzácnym pečeňovníkom trojlaločným (Hepatica nobilis) a sprievodcami duba, ako sú hrachor čierny (Lathyrus niger), medunka medovkolistá (Melittis melissophyllum). Vzácny je výskyt kručinôčky krídlatej (Genistella sagittalis) v okolí rezervácie.

 

8) NPR PĽAŠA – má výmeru 110,80 ha. Nachádza sa v katastrálnom území Ruského. Pôvodné prirodzené lesné porasty buka s prímesou javora horského a jarabiny vtáčej zaberajú pohrebeňové svahy a okolie kóty Pľaša (1 162 m n. m.). Z východokarpatských druhov tu nájdeme rásť napr. čemericu purpurovú (Helleborus purpurascens) typickú pre toto územie. Vo vrcholových lúčnych spoločenstvách hniezdi ľabtuška vrchovská (Anthus spinoletta) a v starých bútľavých stromoch bukových javorín muchárik bielokrký (Ficedula albicollis). Vysoká úživnosť spoločenstiev podmieňuje výskyt jelenej zveri. Hlavný chrbát je obľúbeným prechodom vlka a rysa.

 

9) PR POD RUSKÝM (Lúky pod Ruským) – leží v katastri obce Ruské a na výmere 11,14 ha. Územie tvoria prirodzené lúčne spoločenstvá vlhkých podmáčaných lúk až mokradí na nive rieky Cirochy. Celkový charakter vegetácie udávajú vysoké byliny močiarnych a mokraďových spoločenstiev, ako sú pichliač potočný (Cirsium rivulare), čerkáč obyčajný (Lysimachia vulgaris) a iné. Z východokarpatských druhov sa tu vyskytuje klinček bradatý nakopený (Dianthus barbatus ssp. compactus).  Mokré lúky, mokrade a slatiny sú biotopom mnohých ohrozených druhov vlhkomilného lúčneho hmyzu, obojživelníkov plazov, vtákov a cicavcov.

 

10) NPR RIABA SKALA (Jarabá skala, Rabia skala) sa nachádza v katastrálnom území Zboja a Runiny a má výmeru 359,94 ha. Pôsobením geologických, geomorfologických, klimatických a biogeografických činiteľov v nadmorských výškach 1000 – 1188 m sa vytvorili výnimočné prírodné podmienky na rozšírenie významných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev. Pravdepodobne v postglaciálnom období sa odtrhol horský svah, vytvorila sa skalná stena s obnaženými čelami flyšových sedimentov, pieskovcov a ílovcov a na jej úpätí sa nahromadila obrovská balvanovitá sutina. Významnou súčasťou tohto územia sú horské lúky nad hornou hranicou lesa – poloniny.

Oreničova skala - dnes súčasť NPR Riaba skala

Vznikla na ochranu ojedinelého skalného výtvoru vo flyšovej časti Východných Karpát  /v území so zachovalými krajinárskymi a prírodnými hodnotami/ na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Celková výmera: 8,25 ha.

 

11) NPR ROŽOK – sa nachádza v katastrálnom území Uliča a Uličského Krivého s výmerou 67,15 ha. Zachovali sa tu pralesovité porasty buka s vtrúseným javorom horským. Rôznoveké, hrúbkove i výškove diferencované porasty sú v rôznych vývojových štádiách pralesa. Z vtákov tu hniezdi napríklad sova dlhochvostá (Strix uralensis). Pod hrebeňom je zvýšený výskyt nitrofilných druhov, najmä bažanky trvácej (Mercurialis perennis). Územie má mimoriadny význam pre zachovanie biogeocenóz kvôli komplexnému prírodovednému výskumu najmä pre potreby pestovania lesov.

 

12) PR RUSKÉ – leží v katastri obce Ruské na výmere 1,46 ha. Cieľom ochrany je zachovanie teplomilných lúčnych spoločenstiev so súvislým zárastom vzácnej kručinôčky krídlatej (Genistella sagittalis). V terénnych zníženinách na glejových pôdach sa významne uplatňujú vstavačovec májový (Dactylorhiza majalis) a páperník širokolistý (Eriophorum latifolium). Prirodzené trávne porasty a slatiny sú biotopom vzácnych a ohrozených živočíchov.

 

13) PR SLATINKA POD STINSKOU (Stinská slatina) – nachádza sa v katastrálnom území Zboja na výmere 2,76 ha. Predmetom ochrany je slatinno-rašelinová vegetácia v terénnej depresii. Z významných rastlín tu nájdeme napr. vachtu trojlistú (Menyanthes trifoliata), páperník úzkolistý (Eriophorum angustifolium) a iné vlhkomilné a močiarne druhy.

 

14) NPR STINSKÁ – nachádza sa v katastrálnom území Zboja na výmere 90,78 ha. Leží v hrebeňovom a podhrebeňovom pásme vrchu Stinská (1 093 m n. m.) Chránené územie tvoria lesné komplexy a vrcholové lúky v jedľovo-bukovom a smrekovo-jedľovo-bukovom vegetačnom lesnom stupni. Medzi najznámejšie druhy rastlín chráneného územia patrí endemit Východných Karpát iskerník karpatský (Ranunculus carpaticus), ktorý rastie na Slovensku iba v tejto lokalite. Na území má veľký zoografický význam výskyt východokarpatských taxónov.

 

15) PR STRUŽNICKÁ DOLINA – sa rozprestiera  v katastrálnom území obce Zvaly na výmere 2,24 ha. Predmetom ochrany je prvosienka bezbyľová (Primula vulgaris), ktorá rastie v doline potoka Stružnica. Je to jediná lokalita na území severovýchodného Slovenska. Jej výskyt sa viaže na vlhký typ dubových bučín so zastúpením ostrice lesnej (Carex sylvatica). Z významnejších druhov sa tu nachádza napr. horec luskáčovitý (Gentiana asclepiadea) a svíb južný (Swida australis).

 

16) NPR STUŽICA – nachádza sa v katastrálnom území Novej Sedlice a má výmeru 761,49 ha. Patrí medzi najvýznamnejšie chránené územia na celom Slovensku. Jej význam spočíva v zachovalosti pôvodných lesných porastov s pralesovitou štruktúrou na veľkej rozlohe, so značným výškovým rozpätím a členitým reliéfom na rozhraní Východných a Západných Karpát.    

Nachádzajú sa tu typické bučiny, jedliny, bukové javoriny jaseňovité javoriny. V rezervácii trvalo žije medveď, vlk a v poslednom období aj zubor hôrny (Bison bonasus).

 

17) PR ŠÍPKOVÁ - slúži pre účely ochrany lesných a sutinových spoločenstiev Bukovských vrchov s významným zastúpením východokarpatských druhov ako aj na  ochranu prirodzeného odkryvu flyšových súvrství Bukovských vrchov, bučinových, horských, sutinových a lúčnych spoločenstiev Východných Karpát. Jej celková výmera je 156,32ha.

 

18) PR UDAVA – nachádza sa v katastrálnom území Osadného s výmerou 52,09ha. Zachovali sa tu vplyvom priaznivých klimatických podmienok prirodzené spoločenstvá jedľových bučín a bukových javorín, kde sa v porastovej štruktúre popri buku významne uplatňuje pôvodná jedľa. Živné stanovištia podmieňujú bohatý bylinný kryt, kde dominujú paprade, kyslička obyčajná (Oxalis acetosella), hluchavník žltý (Galeobdolon luteum). V lesných komplexoch je bohatý výskyt poľovnej zveri, ale aj veľkých mäsožravcov, z ktorých tu žijú vlk, rys a medveď. V tejto PR sa pozoroval prechodný výskyt zubra hôrneho z Poľska.

 

19) PR Uličská ostrá (Ostrá) - slúži na ochranu lesných spoločenstiev Východných Karpát v inverznej polohe prielomu Uličky v Bukovských vrchoch, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.

Celková výmera: 25,24ha

 

Prírodné pamiatky

PP ULIČKA – predstavuje ochranu fragmentu podhorského potoka s typickým riečnym reliéfom flyšového toku s prirodzenými pobrežnými a iniciálnymi spoločenstvami na štrkových náplavoch predovšetkým chránenej paprade – perovníka pštrosieho. Rozprestiera sa na ploche 7,25ha a bola vyhlásená v r. 1994.

 

 

 

© 2006 mariaspanova(at)antaree(dot)com | Last update: 07. January 2008 09:18:55