O Poloninách

Dnes je:
Hlavná stránka
O Poloninách
  - História
  - Fauna
  - Flóra
  - Podnebie
  - Miestopis obcí

  - Ubytovanie

    a stravovanie

  - Ochrana prírody
Atrakcie
  - Kultúrne pamiatky
  - Prírodné atrakcie
  - Trasy
Kontakt
Fotogaléria
Návštevná kniha

 

 

 

 

Základná charakteristika

Poloniny, z ukrajinčiny "horské lúky", sa nachádzajú nad hornou hranicou lesa, v nadmorskej výške nad 1000 metrov. Najkrajšie sú v okolí vrchov Pľaše, Ďurkovca, Riabej skaly a Kamennej lúky.
Národný park Poloniny je súčasťou nadnárodnej rezervácie Východné Karpaty, ktorá je prvou trojstrannou biosférickou rezerváciou na svete. Okrem Polonín sem patria - poľské parky Bieszczady, Cisniansko - Wetlinský, Doliny Sanu a ukrajinské - Užanský, Nadsjanský.


Poloniny vznikli v roku 1997 na ploche skoro 30 tisíc hektárov. Ich súčasťou sú vzácne lúky, pralesovité porasty s dostatkom zveri, vodárenská nádrž a drevená architektúra starých kostolíkov. Na najvyššom bode, ktorým je Kremenec (1210 m n.m.), sa stretávajú hranice troch krajín - Slovenska, Poľska a Ukrajiny.
Celých 80 percent územia tvoria lesy, prím hrajú bukové a zmiešané jedľovo-bukové. Niektoré vytvárajú pralesovité útvary - najznámejšia je Stužica, tvoriaca severovýchodný cíp našej vlasti.

Je to územie s výnimočne malou hustotou osídlenia od 5 obyvateľov na 1 km2 /vo vyšších horských polohách/ do 20 obyvateľov na 1 km2 /v nižších oblastiach/, preto vplyv človeka na prírodné prostredie v tomto chránenom území je minimálny

Územie je budované výlučne horninami dukelsko - bukovského flyšu - striedanie pieskovcov a ílovcov. (geologická mapa)

 


Propagačný materiál NP Poloniny

Návštevný poriadok NP Poloniny

Guidelines for visitors

Pohľadnica NP Poloniny


Geomorfologické podmienky

Sústava

Podsústava

Provincia

Subprovincia

Oblasť

Celok

Oddiel

Časť

Alpsko - Himalájska

Karpaty

Západné Karpaty

Vonkajšie Západne Karpaty

Poloniny

Bukovské vrchy

Bukovce

Ruská kotlina

Runinská kotlina

Sedlická kotlina

Nastaz

Uličská kotlina

 

Bukovské vrchy zaberajú najvýchodnejší výbežok Východných Karpát na našom území, ktoré tu dosahujú zároveň aj najväčších výšok v Kremenci (1210m n. m.)

 

Geomorfologický celok - Bukovské vrchy sa skladá z dvoch podcelkov:

-  na SV sú to Bukovce so samostatnými výraznými kotlinovými časťami, ako sú Ruská, Runinská, Sedlická a Uličská kotlina,

-  druhým podcelkom je Nastaz,

Na JV sa nachádza geomorfologický celok Beskydské predhorie s Ublianskou pahorkatinou

 

Hydrogeologické podmienky

Územie NP Poloniny patrí do povodia rieky Bodrog, ktorá vzniká sútokom Ondavy s Topľou, Laborca s Uhom a Latoricou. Záujmová plocha NP zahŕňa časť pramennej oblasti riek: Uhu s pravostrannými prítokmi Uličkou a Ubľou, Laborca s ľavostrannými prítokmi Cirochou, Udavou, Výravou a Vydrankou, Ondavy s ľavostrannými prítokmi Chotčiankou a Ladomirkou.

Celé územie môžeme z hydrologického hľadiska rozdeliť do štyroch povodí: Cirochy, Uličky, Ublianky a Stužickej rieky.

Medzi významné špecifiká a zvláštnosti NP Poloniny nesporne patrí i existencia vodárenskej nádrže Starina vo vlastnom území NP. Vodárenská nádrž je vybudovaná na rieke Cirocha a bola spustená do prevádzky v roku 1988. V súvislosti s jej výstavbou bolo vysťahovaných 7 obcí (Starina, Zvala, Dara, Ruské, Ostrožnica, Smolník, Veľká Poľana).

 

Účelom vodárenskej nádrže je:

- zabezpečenie akumulácie vody pre úpravu na pitné účely

- zníženie povodňových prietokov pod priehradou

- zabezpečenie minimálnych prietokov pod priehradou

 

 

 

© 2006 mariaspanova(at)antaree(dot)com | Last update: 07. January 2008 09:18:49