Fauna Polonín

Dnes je:
Hlavná stránka
O Poloninách
  - História
  - Fauna
  - Flóra
  - Podnebie
  - Miestopis obcí

  - Ubytovanie

    a stravovanie

  - Ochrana prírody
Atrakcie
  - Kultúrne pamiatky
  - Prírodné atrakcie
  - Trasy
Kontakt
Fotogaléria
Návštevná kniha

 

 

 

 

Zo zoogeografického hľadiska sa územie Národného parku  Poloniny nachádza v palearktickej oblasti, v zóne zmiešaných a listnatých lesov. Leží na rozhraní Západných a Východných Karpát, čo sa odráža aj na zastúpení živočíšnych druhov a ich spoločenstiev. Relatívna zachovalosť vegetačného krytu (bukových lesov, kosných lúk, pasienkov a polonín) má vplyv aj na prirodzenú diverzitu živočíšnych spoločenstiev. Napriek tomu, že územie Národného parku Poloniny je v rámci Slovenska situované dosť excentricky, pomerne dosť literárnych prác svedčí o záujme zoológov, zvlášť o bezstavovce.

Vysokou biologickou rôznorodosťou sa vyznačuje i fauna národného parku. Výskumom je tu potvrdený výskyt 4488 druhov bezstavovcov, z toho 2254 druhov dvojkrídlovcov, 746 druhov motýľov, 1163 druhov chrobákov a 325 druhov pavúkovcov. Zo stavovcov tu žije 293 druhov, z toho 19 druhov rýb, 13 druhov obojživelníkov, 8 druhov plazov, 198 druhov vtákov a 55 druhov cicavcov. Kriticky ohrozených druhov je 17, ohrozených je 74, vzácnych 21, 25 druhov vyžaduje ďalšiu pozornosť a migrujúcich ohrozených druhov je 6. Na území NP Poloniny žije 37 endemitov Východných Karpát. Trvalo tu žijú všetky naše mäsožravce a sporadicky z územia priľahlého Bieszczadského národného parku v Poľsku sem preniká zubor a los. Výskyt početných druhov fauny, viazaných najmä na rozsiahlejšie komplexy pôvodných bukových a jedľobukových ekosystémov, má veľký medzinárodný význam. Predstavuje prírodný geneticky potenciál pre spontánnu, ale i umelú rekonštrukciu pôvodných ekosystémov štátov strednej Európy.

Zo zoogeografického hľadiska sa územie NP Poloniny nachádza v palearktickej oblasti, v zóne listnatých a zmiešaných lesov. Relatívna zachovalosť vegetačného krytu (bukových lesov, kosných lúk, pasienkov a polonín) má vplyv aj na prirodzenú diverzitu živočíšnych spoločenstiev, ktoré zodpovedajú karpatskému charakteru fauny.

Zo zoologického hľadiska je hlavný význam NP v zabezpečení a zachovaní pôvodných východokarpatských zoocenóz, ktoré sa v rámci SR vyskytujú len na tomto území, ale aj ostatných zoocenóz, ktoré tvoria významnú zložku biogeocenóz Východných Karpát.

 

 

 

 

 

© 2006 mariaspanova(at)antaree(dot)com | Last update: 07. January 2008 09:18:51